info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Autorské práva

Autorské práva a ochranné známky

Autorské práva © 2004-2012 Performia International. Všetky práva vyhradené.
Autorské práva © 1978, 1991, 2006 Knižnica L. Ron Hubbard. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály dostupné na tejto stránke sú chránené zákonmi o autorských právach a medzinárodnými zmluvami o autorských právach. Tento materiál bol umiestnený na tejto internetovej stránke pod právomocou vlastníka autorských práv výlučne na účely prezerania materiálov používateľmi tejto stránky. Používatelia nie sú oprávnení prevziať ani prenášať tieto materiály elektronicky ani inak reprodukovať akýkoľvek materiál v akejkoľvek forme akýmkoľvek elektronickým alebo mechanickým spôsobom, vrátane záznamu systémov ukladania dát a vyhľadávacích systémov. Tlač alebo kopírovanie.

Ak chcete požiadať o kópie alebo povolenie reprodukovať materiály, ktoré sú zobrazené na tejto stránke, kontaktujte prosím: Performia International atinfo@performia.net

Číslo úradu vydavateľa je: 06022601

 

Copyrights and Trademarks

 

Copyright © 2004-2012 Performia International. All rights reserved.

Copyright © 1978, 1991, 2006 L. Ron Hubbard Library. All rights reserved.

All materials available on this site are protected by copyright laws and international copyright treaty provisions. This material has been placed on this Internet site under the authority of the copyright owner for the sole purpose of viewing of the materials by the users of this site. Users are not authorized to download or transmit any of these materials electronically or to otherwise reproduce any of the materials in any form by any means electronic or mechanical, including data storage and retrieval systems recording. Printing or photocopying.

To request copies or permission to reproduce materials that are displayed on this site contact: Performia International atinfo@performia.net

The Issue Authority number is: 06022601