Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

EXEC Analýza predaja

Účelom EXEC Analýzy predaja je do značnej miery pomôcť v rozvíjaní a zlepšovaní osobnej výkonnosti obchodníkov. Súčasne to poskytne možnosť stanoviť priority pre ich vzdelávanie a osobné zlepšovanie. Zistíte, ktoré vlastnosti sa môžu zlepšiť alebo rozvinúťsamostatne a ktoré oblasti, predstavujúce slabé stránky obchodníkov, je potrebné systematicky odborne trénovať.

Analýza predaja NIE JE psychometrický osobnostný test.Je založená na pozorovaní najlepších profesionálnych obchodníkov, ktorí preukázali najvyššiu efektivitu a úspech v obchodnej činnosti aj v živote. To umožnilo vyhodnotiť potreby, dôležité pre zlepšenie a rozvoj, ktoré obchodníkom pomôžu získať a posilniť si ich zručnosti a schopnosti. Konkrétne práve tie, ktoré sú často pozorované u najlepších ťahúňov. Poznanie toho, čo jednotlivec potrebuje zlepšiť, je rozhodujúci krok k úspechu. Toto vyhodnotenie pomôže hodnotenej osobe zlepšiť a osvojiť si potrebné zručnosti. Zároveň jej môže poskytnúť väčšie uspokojenie z práce a vyššiu istotu pri vytváraní potreby väčších úspechov.

Výsledok analýzy je prezentovaný nasledujúcim grafom a popisom 12 hodnotených vlastností

1. HODNOTOVÝ SYSTÉM

– táto vlastnosť meria to, po aký stupeň je hodnotená osoba schopná dodržiavať systém hodnôt top obchodníka, ktorého hlavným postojom je: „Úspech závisí predovšetkým odo mňa“. Výskum medzi najúspešnejšími obchodníkmi sveta ukázal, čo ich odlišuje od všetkých ostatných. Ich výnimočný „stav mysle“ je omnoho dôležitejší ako len otázka skúseností. Výnimočné kvality, ktoré výskum odhalil, spočívali v nasledovnom: sebadôvera vo vlastné „byť-robiť-mať“ a vo vlastnú osobnú hodnotu pre zákazníkov,vysoká odolnosť, nadšenie, orientácia na služby, čestnosť, obrovská oddanosť smerujúca ku spokojnosti zákazníkov, atď.

4. ZNALOSŤ PRODUKTU

– táto vlastnosť má mnoho spoločného so základnou znalosťou produktu/služby, ktorú osoba predáva. Porozumela fundamentálnym základom toho, čo má predať? Aká je pridaná hodnota, atď.? Základné nepochopenie produktu môže brániťosobe v tom, aby bola v predaji efektívna. Za nízkou „D“ vlastnosťou by ste mohli nájsťveľké nepochopenia základným slovám, ktoré súvisia s produktom/službou. Nízka znalosťproduktu bude osobe brániť v jej záujme, uzatváraní a vyhľadávaní nových možností. Môže to dokonca ovplyvniť náhle „úteky“ už po niekoľkých zlyhaniach. Autor testu ANALÝZA PREDAJA opakovane zvládal predajcov iba objasňovaním slov a konceptov týkajúcich sa rozličných produktov/služieb, ktoré osoby predávali.

5. ORIENTÁCIA NA SLUŽBY

– táto vlastnosť meria to, či osoba v predaji kladie dôraz na faktor služby. Je to veľmi dôležitá vlastnosť. Zlepšovanie služieb považujútop predajcovia za NAJVÝZNAMNEJŠIE kritérium. Táto vlastnosť zároveň ukazuje, či má osoba správny koncept výmeny: snaží sa predať predovšetkým len kvôli svojej provízii alebo aj v záujme zákazníka a jeho spokojnosti?

8. ODOLNOSŤ VOČI STRESU

– táto vlastnosť ukazuje úroveň odolnosti predajcu voči záťaži. Môže byť indikátorom stavu PTS (potenciálny zdroj problémov). Dokáže osoba pracovať pod tlakom? Náhle sa unaví alebo je negatívne ovplyvňovaná vonkajšími faktormi? Dokáže dobre kontrolovať svoje prostredie?

10. SCHOPNOSTI VYHĽADÁVAŤ

– táto vlastnosť meria efektivitu predajcu pri vyhľadávaní dobrých, kvalitných potenciálnych klientov. Je toveľmi dôležitá vlastnosť: bez dobrého vyhľadávania sa nemôže objaviť žiadna expanzia.

12. UZATVÁRACIE SCHOPNOSTI

– táto vlastnosť meria to, po aký stupeň dokáže predajca u potenciálnych klientov/zákazníkov uzatvárať nové obchody a následne zvyšovať ich objem. Poukazuje na rozličné vyjednávacie schopnosti, rovnako ako na schopnosť aplikovať pravú definíciu „tvrdého obchodu“. Táto vlastnosť vyzdvihuje schopnosť uzatvoriť práve „TERAZ“. Dokonca, aj keď nie je vždy možné uzatvoriťobchod v priebehu každej obchodnej aktivity, existuje moment, keď sa predajca musí rozhodnúť získať objednávku. Stojí za zmienku, že množstvo predajcov má falošné dáta o tvrdom obchode, a preto zakončujú svoje stretnutia mäkkým predajom. A rovnako aj množstvo manažérov voblasti predaja môže mať falošnú myšlienku (šírenú psychológmi), že nikto by nemal zákazníka tlačiť.

2. RIADENIE ENERGIE

– táto vlastnosť meria to, či predajca vo svojej práci správne využíva čas a energiu. Upozorňuje na plytvanie energiou, čo mu môže brániť v tom, aby bol produktívnejší. Je to pohľad na osobnú organizovanosť predajcu. Dokáže si zorganizovať svoje aktivity na ďalší týždeň? Keď sa objavia nečakané ťažkosti alebo okolnosti, príliš plytvá časom? Nestíha alebo si organizuje svoj čas tým, že má pod kontrolou svoje plánovanie?

3. STRATEGICKÝ PREDAJ

– táto vlastnosť meria to, či má predajca vo vzťahu k predaju správny strategický prístup. Ukazuje, či pozná konkurenciu, potreby a trendy trhu a ako využíva tieto informácie. Je to taktiež dobrý indikátor istoty predajcu, týkajúcej sa konkurenčných výhod vlastných produktov. Táto vlastnosť a tie nasledujúce sú rozhodujúce. Indikujú, či osoba pozná svoj biznis a ako sa zaujíma o oblasť podnikania, do ktorej je vtiahnutá. Dôležitosť stratégie voblasti predaja bola jasná väčšine najúspešnejších predajcov: Ktokoľvek môže vyhrať bitku vďaka príprave a plánovaniu špecifických aspektov. Táto vlastnosť môže byť taktiež paralelou kpredchádzajúcej, pretože strategické plánovanie kráča ruka v ruke s organizovaním aktivít. Táto vlastnosťspoločne s tou ďalšou ukazuje, do akej miery dokáže osoba vo svojej práci predajcu aplikovať základy marketingu.

 

6. ROZPOZNANIE VÝKONU

– táto vlastnosť je indikátorom obchodných výsledkov predajcu v čase testovania. Môže byť použitá ako indikátor efektivity. Dôvod, prečo sa test realizuje, spočíva v skutočnosti v tom, čo je potrebné urobiť, aby sa výsledky zlepšili.

7. ORIENTÁCIA NA KVALITU

– táto vlastnosť meria to, či je osoba vo svojej práci orientovaná na kvalitu. Ukazuje, či má snahu sa zlepšovať alebo berie prácu ako rutinnú záležitosť. Ukazuje, ako vníma otázku kvality vlastnej práce. A zároveň poukazuje na možné zdroje, kde by osoba mohla byť efektívnejšia.

9. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY

– táto vlastnosť meria súhlas (alebo nesúhlas) so základnými princípmi, ktoré sa týkajú tímovej práce, motivácie a produkcie. Je to indikátor toho, ako kritický môže byť predajca voči ostatným, a ako príjemné je s ním spolupracovať.

11. OBCHODNÉ UDRŽIA V ACIE SCHOPNOSTI

– táto vlastnosť meria to, ako aktívne a efektívne predajca udržiava dobré vzťahy so svojou už existujúcou zákazníckou základňou. Stará sa o ňu alebo ju stráca? Udržuje s ňou dobrú komunikáciu? Aktívna zákaznícka základňa by mala mať najvyššiu prioritu a dôležitosť.

1. HODNOTOVÝ SYSTÉM

– táto vlastnosť meria to, po aký stupeň je hodnotená osoba schopná dodržiavať systém hodnôt top obchodníka, ktorého hlavným postojom je: „Úspech závisí predovšetkým odo mňa“. Výskum medzi najúspešnejšími obchodníkmi sveta ukázal, čo ich odlišuje od všetkých ostatných. Ich výnimočný „stav mysle“ je omnoho dôležitejší ako len otázka skúseností. Výnimočné kvality, ktoré výskum odhalil, spočívali v nasledovnom: sebadôvera vo vlastné „byť-robiť-mať“ a vo vlastnú osobnú hodnotu pre zákazníkov,vysoká odolnosť, nadšenie, orientácia na služby, čestnosť, obrovská oddanosť smerujúca ku spokojnosti zákazníkov, atď.

2. RIADENIE ENERGIE

– táto vlastnosť meria to, či predajca vo svojej práci správne využíva čas a energiu. Upozorňuje na plytvanie energiou, čo mu môže brániť v tom, aby bol produktívnejší. Je to pohľad na osobnú organizovanosť predajcu. Dokáže si zorganizovať svoje aktivity na ďalší týždeň? Keď sa objavia nečakané ťažkosti alebo okolnosti, príliš plytvá časom? Nestíha alebo si organizuje svoj čas tým, že má pod kontrolou svoje plánovanie?

3. STRATEGICKÝ PREDAJ

– táto vlastnosť meria to, či má predajca vo vzťahu k predaju správny strategický prístup. Ukazuje, či pozná konkurenciu, potreby a trendy trhu a ako využíva tieto informácie. Je to taktiež dobrý indikátor istoty predajcu, týkajúcej sa konkurenčných výhod vlastných produktov. Táto vlastnosť a tie nasledujúce sú rozhodujúce. Indikujú, či osoba pozná svoj biznis a ako sa zaujíma o oblasť podnikania, do ktorej je vtiahnutá. Dôležitosť stratégie voblasti predaja bola jasná väčšine najúspešnejších predajcov: Ktokoľvek môže vyhrať bitku vďaka príprave a plánovaniu špecifických aspektov. Táto vlastnosť môže byť taktiež paralelou kpredchádzajúcej, pretože strategické plánovanie kráča ruka v ruke s organizovaním aktivít. Táto vlastnosťspoločne s tou ďalšou ukazuje, do akej miery dokáže osoba vo svojej práci predajcu aplikovať základy marketingu.

 

4. ZNALOSŤ PRODUKTU

– táto vlastnosť má mnoho spoločného so základnou znalosťou produktu/služby, ktorú osoba predáva. Porozumela fundamentálnym základom toho, čo má predať? Aká je pridaná hodnota, atď.? Základné nepochopenie produktu môže brániťosobe v tom, aby bola v predaji efektívna. Za nízkou „D“ vlastnosťou by ste mohli nájsťveľké nepochopenia základným slovám, ktoré súvisia s produktom/službou. Nízka znalosťproduktu bude osobe brániť v jej záujme, uzatváraní a vyhľadávaní nových možností. Môže to dokonca ovplyvniť náhle „úteky“ už po niekoľkých zlyhaniach. Autor testu ANALÝZA PREDAJA opakovane zvládal predajcov iba objasňovaním slov a konceptov týkajúcich sa rozličných produktov/služieb, ktoré osoby predávali.

5. ORIENTÁCIA NA SLUŽBY

– táto vlastnosť meria to, či osoba v predaji kladie dôraz na faktor služby. Je to veľmi dôležitá vlastnosť. Zlepšovanie služieb považujútop predajcovia za NAJVÝZNAMNEJŠIE kritérium. Táto vlastnosť zároveň ukazuje, či má osoba správny koncept výmeny: snaží sa predať predovšetkým len kvôli svojej provízii alebo aj v záujme zákazníka a jeho spokojnosti?

6. ROZPOZNANIE VÝKONU

– táto vlastnosť je indikátorom obchodných výsledkov predajcu v čase testovania. Môže byť použitá ako indikátor efektivity. Dôvod, prečo sa test realizuje, spočíva v skutočnosti v tom, čo je potrebné urobiť, aby sa výsledky zlepšili.

7. ORIENTÁCIA NA KVALITU

– táto vlastnosť meria to, či je osoba vo svojej práci orientovaná na kvalitu. Ukazuje, či má snahu sa zlepšovať alebo berie prácu ako rutinnú záležitosť. Ukazuje, ako vníma otázku kvality vlastnej práce. A zároveň poukazuje na možné zdroje, kde by osoba mohla byť efektívnejšia.

8. ODOLNOSŤ VOČI STRESU

– táto vlastnosť ukazuje úroveň odolnosti predajcu voči záťaži. Môže byť indikátorom stavu PTS (potenciálny zdroj problémov). Dokáže osoba pracovať pod tlakom? Náhle sa unaví alebo je negatívne ovplyvňovaná vonkajšími faktormi? Dokáže dobre kontrolovať svoje prostredie?

9. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY

– táto vlastnosť meria súhlas (alebo nesúhlas) so základnými princípmi, ktoré sa týkajú tímovej práce, motivácie a produkcie. Je to indikátor toho, ako kritický môže byť predajca voči ostatným, a ako príjemné je s ním spolupracovať.

10. SCHOPNOSTI VYHĽADÁVAŤ

– táto vlastnosť meria efektivitu predajcu pri vyhľadávaní dobrých, kvalitných potenciálnych klientov. Je toveľmi dôležitá vlastnosť: bez dobrého vyhľadávania sa nemôže objaviť žiadna expanzia.

11. OBCHODNÉ UDRŽIA V ACIE SCHOPNOSTI

– táto vlastnosť meria to, ako aktívne a efektívne predajca udržiava dobré vzťahy so svojou už existujúcou zákazníckou základňou. Stará sa o ňu alebo ju stráca? Udržuje s ňou dobrú komunikáciu? Aktívna zákaznícka základňa by mala mať najvyššiu prioritu a dôležitosť.

12. UZATVÁRACIE SCHOPNOSTI

– táto vlastnosť meria to, po aký stupeň dokáže predajca u potenciálnych klientov/zákazníkov uzatvárať nové obchody a následne zvyšovať ich objem. Poukazuje na rozličné vyjednávacie schopnosti, rovnako ako na schopnosť aplikovať pravú definíciu „tvrdého obchodu“. Táto vlastnosť vyzdvihuje schopnosť uzatvoriť práve „TERAZ“. Dokonca, aj keď nie je vždy možné uzatvoriťobchod v priebehu každej obchodnej aktivity, existuje moment, keď sa predajca musí rozhodnúť získať objednávku. Stojí za zmienku, že množstvo predajcov má falošné dáta o tvrdom obchode, a preto zakončujú svoje stretnutia mäkkým predajom. A rovnako aj množstvo manažérov voblasti predaja môže mať falošnú myšlienku (šírenú psychológmi), že nikto by nemal zákazníka tlačiť.

V PRÍPADE ZÁUJMU O EXEC ANALÝZU PREDAJA VYPLŇTE PROSÍM TENTO DOTAZNÍK A MY SA VÁM OZVEME

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť