Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

CDCP SR a.s.

Naša spoločnosť má licenciu na neobmedzené používanie batérie testov spoločnosti Performia. Je to výhodné z dôvodu, že na rôznych pozíciách môžem dať uchádzačom spraviť osobnostný dotazník už predtým, ako ich pozvem na pohovor. Výsledky mi slúžia na to, aby som zhodnotila vhodnosť uchádzača na pozíciu, jeho charakterové vlastnosti, to, ako sa momentálne osobne cíti, v akej je emócii a akú má istotu, zodpovednosť, stabilitu a v neposlednom rade aj duplikáciu.

Údaje, ktoré získam, mi pomáhajú pri výbere kandidátov do I. kola pracovného pohovoru, aj do II. kola, kde je prítomný aj manažér daného odboru/úseku, ktorý je spravidla nadriadeným človeka vyberaného na konkrétnu pozíciu. Výsledky testov reprodukujem manažérovi s tým, že sa vie následne zorientovať, aký je vybratý uchádzač osobnosť, čo ho motivuje, aký je typ z hľadiska kolektívnej práce, či je orientovaný na dlhodobí alebo krátkodobí cieľ a podobne. Pomáha nám to jednak zvyšovať náš A-R-K trojuholník, pretože si komunikácioíu o danej realite vytvárame afinitu, zlepšujeme vzťahy v rámci interného prostredia a zároveň pracujeme spoločne na budovaní tímu z ľudí, ktorí sú orientovaní na výsledky a produkciu a snažíme sa vyhýbať škodným, ktoré by nám v tíme narobili viac problémov ako osohu.

Pri vyhodnocovaní U-testov uchádzačov sa mi často stáva, že kandidáti nemajú vhodný výsledok U-testu na danú inzerovanú otvorenú pozíci, a preto ich na pohovor nepozývam. Mnohí však majú záujem o výsledky testov, ktoré im vždy rada reprodukujem. To znamená, že test vyhodnotím a vhodným slovným popisom výsledky posuniem uchádzačovi. Ak vidím vo výsledku U-testu, že osoba má vyššiu hodnotu zodpovednosti, môžem si dovoliť byť úprimnejšia. Na základe vlastnej skúsenosti môžem uviesť jednu pozitívnu udalosť: kandidátke som napísala pomerne na rovinu to, čo bola pravda: vie memorovať (mala aj 3 akademické tituly), ale v praxi skôr zaostáva, mala nízku emóciu a duplikáciu. Jej odozva bola veľmi príjemná: poďakovala za výsledky a sama priznala, že 95%  výsledku presne zodpovedá jej vlastnej povahe a osobnostným črtám. Pozitívnym veciam bola potešená, ocenila usmernenie, čo by sa pre ňu viac profesionálne hodilo a popriala mi úspech pri hľadaní vhodnéhokandidáta na danú pozíciu. Vnímam to ako pozitívnu odozvu a PR voči externým terminálom, pretože uchádzačkiňa, v konečnom dôsledku pozitívna skúsenosť, bude šírená ďalej, podelí sa, akým spôsobom sa k nej správali v rámci výberového procesu v našej spoločnosti: personalistka si našla čas, aby s ňou skonzultovala výsledky a aj ju usmernila, na čo sa vlastne hodí a čo by mala hľadať, ak chce byť úspešná. =)

Môže sa samozrejme stať ajsituácia, keď kandidát priamo odmietne test vyplniť, pričom argumentuje možnosťami zneužitia alebo má strach z odhalenia svojej skutočnej osobnosti. To nám môže všeličo naznačiť – môže mať nižšiu etiku, niečo skrýva, obáva sa odhalenia. Takýchto kandidátov je lepšie pozvať na pohovor aj bez vyplnenia testov, a potom ich vyradiť z výberového konania a zdvorilo sa vyjadriť, že sme dali prednosť uchádzačovi, ktorý vykazoval kvalitatívne lepšie znalosti alebo zručnosti ako on. To nemôže byť napadnuteľné tak, ako to, že sme ho vyradili kvôli nevyplneniu testu.

Takýmto spôsobom komunikácie s externými terminálmi a zaujímaniu sa o uchádzačov, ktorí pre mňa reprezentujú relevantnú verejnosť, môžem dosiahnuť pozitívnu propagáciu svojho zamestnávateľa, čím zvýšim jeho atraktivitu v prospech všetkých zamestnancov, pozitívnej atmosféry a spokojnosti na pracovisku a medziľudských vzťahov.

S pozdravom

Mgr. Ľudmila Pazderová

Vedúca odboru ľudských zdrojov
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť